ยินดีต้อนรับสู่


วารสารเกษตรและอาหาร มรวอ. (VRU Agricultural and Food Journal)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


  สืบค้นข้อมูล !

   วารสารเกษตรและอาหาร มรวอ.

ISSN : 2821-9228 ( Print )

ISSN : 2821-9244 ( Online )


ปัญหาการระบุชื่อทางภูมิศาสตร์ของไก่พื้นเมืองไทย: การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการค้าของไก่พื้นเมืองไทยในฐานะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ผู้แต่ง : สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล, จารุณี เกษรพิกุล
วันที่เผยแพร่ : 1 ธันวาคม 2566

 •   
  ดอกไม้กินได้ : คุณค่ามากกว่าการเป็นไม้ประดับ
   
  บุณฑริกา นันทา, ปริชาติ ดิษฐกิจ, จรรยา สิงห์คำ, ถนอมวรรณ สิงห์จุ้ย  (    16 ครั้ง )1-12
   
  การประเมินพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมบนกลุ่มชุดดินที่ 40 ภายใต้พื้นที่แห้งแล้งในจังหวัดอุตรดิตถ์
   
  สุภชัย วรรณมณี  (    17 ครั้ง )13-19
   
  ผลของการใช้แหนแดงร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของข้าวไรซ์เบอร์รี่
   
  ต้นรัก ทวยเจริญ, อัญธิกา สมาน, ปัทมา นิตไธสง  (    13 ครั้ง )20-27
   
  การทดสอบพันธุ์มันสาปะหลังที่เหมาะสมในพื้นที่แห้งแล้งกลุ่มชุดดิน 35 จังหวัดกำแพงเพชร
   
  เอกพล มนเดช, พนิต หมวกเพชร, ยุพา สุวิเชียร  (    7 ครั้ง )28-35
   
  ปัญหาการระบุชื่อทางภูมิศาสตร์ของไก่พื้นเมืองไทย: การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการค้าของไก่พื้นเมืองไทยในฐานะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
   
  สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล, จารุณี เกษรพิกุล  (    15 ครั้ง )36-45
   


 • การพัฒนาสูตรโจ๊กข้าวไรซ์เบอร์รี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมโปรตีนไข่ขาว
   
  กชกร กันหาเรียง, ทิพวรรณ ทองสุข, ศศิวิมล จิตรากร, สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน  (    52 ครั้ง )1-15
   
  การขยายพันธุ์ต้นฟิโลเดรนดรอนพิงค์ปริ้นเซส (Philodendron erubescens) โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
   
  ณัฏฐิยา เกื้อทาน, วรุณยุพา จุ้ดศรี  (    92 ครั้ง )16-21
   
  ผลของการเตรียมความพร้อมเมล็ดพันธ์มะเขือเทศด้วย Bacillus subtilis ต่อความงอกของเมล็ดและการรอดชีวิตของต้นกล้าในโรงเรือนที่เคยมีการระบาดของโรคเหี่ยวเขียว
   
  ปัทมาวดี คุณวัลลี, เทวี มณีรัตน์, กนกวัน ปลอดจินดา  (    30 ครั้ง )22-28
   
  การใช้ประโยชน์จากหญ้าเนเปียร์และเศษผักสดในรูปน้ำหมักชีวภาพ:ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดและค่าความเป็นกรดด่าง
   
  กฤตเมธ ตะนัยศรี, กรรณิกา อัมพุช  (    17 ครั้ง )36-42
   
  การใช้ประโยชน์ของเหลือจากกระบวนการผลิตหนอนมอดรำข้าวสาลี Tenebrio molitor L. (Coleoptera: Tenebrionidae) สู่ความเป็นไปได้ในการผลิตดอกดาวเรืองอินทรีย์
   
  เทวี มณีรัตน์, ปัทมาวดี คุณวัลลี  (    22 ครั้ง )29-35
   

 • แอนโทไซยานินและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของไวน์สีชมพูที่ผลิตจากดอกไม้ท้องถิ่นและมะเกี๋ยง
   
  เกียรติศักดิ์ ทำสะอาด, เกวลิน วาริน, นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่  (    12 ครั้ง )1-11
   
  ผลของหัวเชื้อชนิดน้ำเห็ดตับเต่าต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกขี้หนูลูกผสมพันธุ์ุ์ยอดสน
   
  กิติภูมิ สุขนางรอง, คมกฤษณ์ แสงเงิน  (    43 ครั้ง )12-22
   
  ผลของเอนโดไฟติกแบคทีเรียต่อการเจริญเติบโตของต้นห้อม
   
  ณัฐพร จันทร์ฉาย, อัญศญา บุญประจวบ, รัฐพงศ์ เดชพรม  (    25 ครั้ง )23-33
   
  คุณภาพสีและปริมาณเนื้อครามของพืชกลุ่มที่ให้สีครามในจังหวัดแพร่
   
  ณัฐพร จันทร์ฉาย, พนัชพงษ์พรรณ ทะเกิงกุล, อัญศญา บุญประจวบ, ณัฐนรี นาระกันทา  (    24 ครั้ง )34-41
   
  การคัดเลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์อินเบรดผลผลิตสูงและทนแล้งด้วยดัชนีการคัดเลือกของสมิธ
   
  ชัยวัฒน์ นันทโชติ, ปริญญา กาญสมเจตน์, ทัศนีย์ บุตรทอง, สุริพัฒน์ ไทยเทศ  (    31 ครั้ง )42-50
   

 • ผลการเสริมยีสต์ที่มีต่อคุณภาพของหญ้าเนเปียร์หมักร่วมกับหญ้ารูซี่
   
  ธนากรณ์ ปราณีตพลกรัง, แพรวพรรณ ชูช่วย, กรรณิกา อัมพุช  (    87 ครั้ง )1-7
   
  ผลของการใช้เจลบุกทดแทนไขมันต่อเนื้อสัมผัส คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ของลูกชิ้นอกไก่ในระหว่างการเก็บรักษานาน 7 วัน
   
  ศิริพร นามเทศ, เกศรินทร์ ขำอุปถัมภ์, เจษฎา ศักดี  (    73 ครั้ง )8-15
   
  การวิเคราะห์โอกาสการยกระดับฟาร์มโคนมทั่วไปเป็นฟาร์มโคนมอินทรีย์ ในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
   
  วิณากร ที่รัก, จีรวัฒน์ แพงแสน  (    177 ครั้ง )16-24
   
  สถานภาพการผลิตกระบือของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือแปลงใหญ่ ในอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
   
  ประภาศิริ ใจผ่อง, พัทธนันท์ โกธรรม, อนวัทย์ ผาลี, กล บัววังโปร่ง, สุภาวดี แหยมคง  (    52 ครั้ง )25-31
   
  การผลิตปลาร้ามอญสับอัดก้อนกึ่งสำเร็จรูปจากปลาร้ามอญภูมิปัญญา ของชาวมอญ บ้านศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
   
  นันท์ปภัทร์ ทองคำ, วัฒนี บุญวิทยา, ภาสุรี ฤทธิเลิศ, หรรษา เวียงวะลัย, อัณนภา สุขลิ้ม, นิศารัตน์ ตามสมัคร, ปริชาต โคตะมะ  (    50 ครั้ง )32-41
   
 • คำแนะนำสำหรับผู้เขียน วารสารเกษตรและอาหาร มรวอ.

     วารสารเกษตรและอาหาร มรวอ. (VRU Agricultural and Food Journal) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวารสารที่เผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ มีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

    รายการตรวจสอบก่อนการส่งบทความวิจัย

 • ส่วนหนึ่งของขั้นตอนการส่งผลงาน ผู้เขียนจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ทั้งหมด และการส่งผลงานอาจถูกส่งกลับให้กับผู้เขียนที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เหล่านี้
  บทความต้องไม่ผ่านการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
  บทความต้องเป็นไฟล์ Microsoft Word ตามที่วารสารฯกำหนดไว้
  ใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามที่วารสารกำหนดเท่านั้น และต้องเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ
  บทความต้องได้รับการยินยอมจากผู้เขียนร่วมทุกคน
  บทความต้องไม่ซ้ำซ้อน หรือละเมิดลิขสิทธิ์จากผลงานเขียนของผู้อื่น
  ผู้เขียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนของผู้ประเมินบทความ กรณีที่ผู้เขียนขอยกเลิกบทความหรือการถอนบทความ ถ้าบทความนั้นอยู่ในขั้นตอนหรือได้รับการพิจารณาจากผู้ประเมินแล้ว
  o ไฟล์แบบฟอร์มการยกเลิก หรือถอนบทความ (สามารถดาวน์โหลดได้จากเวปไซต์ http://afj.vru.ac.th)

 •   การส่งต้นฉบับ

 • ผู้เขียนต้องส่งไฟล์ต้นฉบับที่จัดเตรียมเนื้อหาตามรูปแบบข้างต้น ถึงบรรณาธิการผ่าน E-mail: afj@vru.ac.th และส่งบทความวิชาการ Make a Submission) เพื่อเข้ารับการพิจารณา ประกอบด้วย
  o ไฟล์ต้นฉบับทั้งรูปแบบ .docx หรือ .doc และ .pdf
  o ไฟล์รูปภาพ (ถ้ามี) ซึ่งรูปแบบไฟล์ภาพที่ใช้เป็น TIFF หรือ JPEG เท่านั้น กำหนดให้ใช้ภาพขาวดำ
  o ไฟล์แบบฟอร์มขอส่งบทความวิชาการ (สามารถดาวน์โหลดได้จากเวปไซต์ http://afj.vru.ac.th)
  o ไฟล์แบบฟอร์มขอส่งบทความวิจัย (สามารถดาวน์โหลดได้จากเวปไซต์ http://afj@vru.ac.th )

 •   ขั้นตอนการตรวจแก้ไขและการตอบรับการตีพิมพ์

 • ขั้นตอนการตรวจแก้ไข
  o การติดต่อผู้เขียนเพื่อการตรวจแก้ไขหรือ ตอบรับ/ปฏิเสธการตีพิมพ์ จะกระทำผ่าน E-mail: afj@vru.ac.th
  o กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขต้นฉบับ ที่จะส่งไป ตีพิมพ์ทุกเรื่องตามที่เห็นสมควร โดยจัดส่งต้นฉบับ ที่แก้ไขแล้วให้ผู้เขียน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันอีก ครั้งก่อนการตีพิมพ์
  o เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วกองบรรณาธิการ จะเผยแพร่บทความบนเวบไซต์วารสารเกษตรและอาหาร มรวอ. (http://afj.vru.ac.th) ซึ่งผู้เขียนสามารถ download ผลงานในรูปแบบไฟล์ pdf ได้ด้วยตนเอง

 •   สำเนาต้นฉบับ

 • จัดรูปแบบการพิมพ์ดังแสดงใน AFJ–Template2022-บทความวิจัย และ AFJ–Template2022-บทความวิชาการ ทั้งในรูปแบบไฟล์ .docx และ .pdf กองบรรณาธิการจะส่ง Reprint ผลงานวิจัยในรูปแบบไฟล์ pdf เมื่อบทความได้รับพิจารณาตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
  o รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ จัดรูปแบบการพิมพ์ดังแสดงใน AFJ–Template2022-article.docx และ AFJ–Template2022-article.pdf
  o รูปแบบการเขียนบทความวิจัย จัดรูปแบบการพิมพ์ดังแสดงใน AFJ–Template2022-research.docx และ AFJ–Template2022-research.pdf
 •    ดาวน์โหลด คำแนะนำสำหรับผู้เขียน ฉบับเต็มได้ที่นี่    >>    |   

  ดาวน์โหลด Template สำหรับบทความวิชาการ

     ดาวน์โหลด Template ที่นี่        |   

  ดาวน์โหลด Template สำหรับบทความวิจัย

     ดาวน์โหลด Template ที่นี่        |   

  Template reseach article (English)

     Download Template        |   

  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือนำส่งบทความวิชาการ เพื่อรับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเกษตร และอาหาร มรวอ.

     ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

  รายชื่อกองบรรณาธิการ

  คณะที่ปรึกษา
    ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    รศ.ดร.สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    ผศ.หรรษา เวียงวะลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
    ผศ.ดร.ณัฎฐ พิชกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  บรรณาธิการ
    ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
  รองบรรณาธิการ
    ผศ.ดร.อัณนภา สุขลิ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
    ผศ.ดร.ศิริพร นามเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
    อ.ดร.ธนกร วังสว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    อ.ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
    อ.วรุณยุพา จุ้ดศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
  กองบรรณาธิการจัดเตรียมต้นฉบับ
    นายสัมพันธ์ อ่ำสุรา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

  ติดต่อสอบถาม

    ที่ตั้ง:

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์     เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

    e-mail :

     afj@vru.ac.th

    โทร :

     02-5293002 ต่อ 10, 12


    Line OA :

    https://lin.ee/nrN2wSH
  ประกาศ

     วารสารนี้มีการตรวจสอบคุณภาพของบทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน และทางวารสารยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับต้นฉบับของทุกท่าน เพื่อประกอบการพิจารณา ตีพิมพ์บทความโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  Q1  :
     A1 :  ส่งเอกสารสองไฟล์ ได้แก่ 1. ไฟล์ต้นฉบับในรูปไฟล์ .docx หรือ .doc และ 2. เอกสารนำส่ง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ website http://afj.vru.ac.th

  Q2  :
     A2 :  ปัจจุบัน (ปี 2565) ยังไม่ได้เข้าสู่ฐานข้อมูล เช่น TCI เนื่องจากเป็นวารสารใหม่ แต่ทั้งนี้ได้วางมาตรฐาน และคุณภาพของวารสารตามเกณฑ์ของ TCI เพื่อเตรียมเข้าสู่ฐานเร็วๆ นี้

  Q3  :
     A3 :  มีผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน จากหน่วยงานและสถาบันที่แตกต่างกัน และเป็นแบบ double blind เพื่อให้บทความที่ถูกตีพิมพ์มีคุณภาพมากที่สุด

  Q4  :
     A4 :  ปีละ 2 ฉบับ คือ 1 มิถุนายน และ 1 ธันวาคม โดยเผยแพร่ทางเวบไซต์วารสารเป็นหลัก

  Q5  :
     A5 :  กระบวนการในการดำเนินการทั้งจากกองบรรณาธิการ และนักวิจัยประมาณ 45 วันต่อเรื่อง และมีหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ทุกเรื่อง

  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer reviewer) ประจำวารสาร

  Peer reviewer
    ศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
    รศ.ดร.วริศชนม์ นิลนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
    รศ.ดร.สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    รศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
    รศ.ดร.พิพัฒน์ สมภาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    รศ.ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    รศ.ดร.ทศพร อินเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    ผศ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
    ผศ.ดร.เทียนทิพย์ ไกรพรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    ผศ.ดร.กิตติ เมืองตุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
    ผศ.ดร.ณมนรัก คำฉัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
    ผศ.ดร.ปุณิกา ฉายเสมแสง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
    ผศ.ดร.เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    ผศ.ดร.จิราพร เชื้อกูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
    ผศ.ดร.ยุพาภรณ์ วิริยะนานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
    ผศ.ดร.ทรงยศ โชติชุติมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
    ผศ.ดร.สุจินต์ เจนวีรวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
    ผศ.ดร.พิษณุ แก้วตะพาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    ผศ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
    ผศ.ภาสุรี ฤทธิเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
    ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    อ.ดร.ศิริรัตน์ บัวผัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
    อ.ดร.ปัทมา นิตไธสง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    อ.ดร.ณันญรัตน์ คุ้มครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
    อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
    อ.ดร.ปัทมา สุภาผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
    อ.ดร.นุชรัฐ บาลลา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
    อ.ดร.ปัทมาวดี คุณวัลลี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    นางสาวจิตอาภา จิจุบาล กรมวิชาการเกษตร
    นางสาวสุทธาสินี ปิ่นทอง กรมส่งเสริมการเกษตร
  วารสารเกษตรและอาหาร มรวอ. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
  Email: afj@vru.ac.th    Line OA : https://lin.ee/nrN2wSH

     © COPYRIGHT Faculty of Agricultural Technology    

  จำนวนผู้เข้าชม
  วันนี้ : 2
  ทั้งหมด : 39,847